Wall Street English 英語學院獎學金大賽2014
價格: 參閱廣告詳情
聯絡電話: 25756888 (主)
編號: 87897
日期: 2014-09-17
查看: 1121

比賽 截止日期延長至1130!

英文點樣可以改變你嘅未來? 喺1-2分鐘嘅時間內,用短片形式,話比我地知!
公開組得獎者可獲最多2萬元WSE獎學金,免費修讀6個月WSE實用英語課程; WSE學院組得獎者則可獲最多一萬Learn & Win 積分。
立即按此了解詳情: http://www.wallstreet.edu.hk/scholarship2014

賽詳情 主題:
「英語改變你未來」 WSE相信英語能為你的未來創造無限可能。學好英語,就能改變屬於你的未來。  

形式:
1至2 分鐘短片 英文怎樣可以改變你的未來?在1至2分鐘的時間內,以短片形式表達你的想法。
短片可包括文字、圖像、真人演出或電腦動畫,亦可採用剪接或特別視聽效果處理。  

短片格式 短片格式規定為AVI、MPEG、MOV或WMV檔,解像度不低於720x576 像素。  

作品語言 對白、旁述或字幕均可以中文、英文或兩者互相配合演繹。  

參賽組別
WSE學院組:全港WSE學生
公開組:15歲或以上從未報讀過任何WSE課程的香港居民  

遞交作品日期 2014年10月1至30日

截止遞交作品日期 2014年11月30日  

評選準則

40% 主題 恰當地描繪主題:英文改變你未來
30% 創意及原創性 創意和獨到的見解
20% 故事的流暢度 故事發展流暢無阻,並富有趣的細節以吸引觀眾的注意力
10% 製作設計 原創及合適的道具、服裝,佈景和地點

獎項及獎品

公開組:
冠軍:Wall Street English獎學金 ── 6個月WSE英語課程
亞軍:Wall Street English獎學金 ── 4個月WSE英語課程
季軍:Wall Street English獎學金 ── 2個月WSE英語課程 成功入圍的參加者可獲得證書乙張及一個月短期課程一次  

WSE學院組:
冠軍:10,000 Learn & Win積分
亞軍:5,000 Learn & Win積分
季軍:2,500 Learn & Win積分  

結果公布及頒獎安排
得獎名單會於WSE Facebook專頁公布。得獎者將於2015年1月或之前獲個別電話通知出席頒獎典禮以領取獎項。  

立即瀏覽比賽網址,了解詳情:  http://www.wallstreet.edu.hk/scholarship2014