Q2610A LASER TONER 代用碳粉盒 $400
價格: $400
聯絡電話: 28877890 (主) / 34832838 (副)
傳真: 39056339
地址: 香港北角英皇道288號新時代廣場1樓117-118舖 香港北角英皇道416號新都城大廈惠康A2舖
編號: 14601
日期: 2011-04-26
查看: 1535

Q2610A LASER TONER $400
Q2610A代用碳粉盒$400


FOR USE IN:
適用於:HP LASER PRINTER LJ 2300

Average yield:6000pages(A4 paper 5%cover)
頁面打印量(黑白):6000張(A4 紙 5%覆蓋)


興創科技公司

訂購電話: (852)28877890 傳真: (852) 39056339

EMAIL:hingcheongtech@hotmail.com

地址:香港北角英皇道288號新時代廣場2樓266舖

關鍵字: Q2610A